[ شرکت تامین کننده ]

IAG

01.

درباره تامین کننده : شرکت IAGCO بزرگترین تولیدی مصالح ساختمانی در ایران، تولید کننده بلوک سبک به صورت مدرن و مطابق با استارنداردهای روز دنیا

02.

صنعت اصلی : دیوار چینی

03.

سال تاسیس :

04.

آدرس : -----------

05.

ایمیل : info@iagco.ir

06.

شماره همراه : 09122999799

07.

تلفن ثابت : 22398271

08.

نام شخص : کیوان تاجیک

09.

سمت کاری : مدیر عامل

10.

وبسایت : https://www.iagco.ir/

11.

مالکیت : حقیقی

12.

ملیت :

[ توضیحات ]

توضیحات مختصر از شرکت تامین کننده

وال پست بتنی

استفاده از وال پست ها در دیوارهای غیر سازه ای و غیر باربر، با توجه به اثرات مخرب و خانمان سوز عدم مهار اصولی اجزای غیرسازه ای در هنگام بروز زلزله، امری غیرقابل اجتناب گردیده است. تجربیات ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻛﺸﻮر زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰﻣﺎن (زمستان 1396 در کرمانشاه) ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺎور ﻋﻤﻮم، ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﻲ در .زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻋﻀﺎي ﻏﻴﺮﺳﺎزه اي ﺑﻮده اﺳﺖ

راه ﺣﻞ اراﺋﻪ ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ اﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻼ رﻗﻴﺒﻲ در ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻴﮕﺬارد (ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﻧﺒﺸﻲ ﻛﺸﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎي متداول)، ﺑﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﻣﺘﺮﻳﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در دﻳﻮار اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ ﻛﻪ از واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دﻳﻮار و اﺟﺰاي ﻣﻬﺎر ﻛ ﻨﻨﺪه آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﻮاص ﻣﺘﻔﺎوت فیزیکی آنها به خصوص در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

در صورتی که در تهران حضور دارید می توانید به صفحه اجرای دیوارچینی با بلوک سبک در تهران مراجعه فرمایید.

مزیت استفاده از این نوع وال پست علاوه بر برتری استفاده از مصالح یکدست و یکسان در طول دیوار، در حذف نیاز به قالب بندی است. مطابق بند 7-5-3-6 در لبه های آزاد تیغه ها نیز می توان دقیقا از همین تکنیک ولی با استفاده از بلوک های H و U، IAG بهره جست.

نظرات کاربران

تعداد نظرات: 0

درباره این مطلب دیدگاهی بنویسید

لطفا متن امنیتی نمایش داده شده در عکس زیر را تایپ نمایید.

کد امنیتی